Ms Zhuoran Wang

Contact Me

wang5105@umn.edu

Psychology
N-218 Elliott Hall

75 E River Rd

Affiliations
Educational Background & Specialties

Educational Background

  • M.Ed: Developmental and Educational Psychology, Beijing Normal University, Beijing, China, 2014.
  • B.S: Psychology, East China Normal University, Shanghai, China, 2011.