Photo of Award Winning Students
Pictured from left to right: Fandi Chang, Haoyu Chen, Xuesong Hou, Katherine Li, Yupei Liu, Angira Mondal, Sanhita Sengupta, Yuefei Shen, Xuejie Song, Marten Thompson, Xinran Wang, Haoran Xue, Jiawei Zhang, Xiangyu Zhang, Bingxin Zhao, Le Zhou Not pictured: Austin Brown, Guizhen Yu